İletişim

Telefon: 0 530 866 73 68
Email: sinemahalsanat@gmail.com
Sosyal Medya: https://heylink.me/Sinemahalsanat/